phpmyadmin-如何设置配置文件config.inc.php让我们访问多个数据库服务器

最近,在做项目的时候,因为要在本地测试服务器,线上测试服务器,线上正式服务器之间来回切换,用软件比较麻烦,怎么办呢?

用我熟悉的phpmyadmin吧,可是,它不是默认访问本地的服务器的嘛?

好吧,介绍一下吧,这个时候我们需要对phpmyadmin做一下配置,让他支持多个服务器。

在phpmyadmin根目录内你会看到一个config.inc.php文件,如果没有的话,请自己新建吧。

然后请写下下面的代码,然后根据具体修改你的参数吧。

/* Servers configuration */
$i = 0;

/* Server: 192.168.1.1 [1] */
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = '192.168.1.1';
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '192.168.1.1';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';

$i++;
$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = '127.0.0.1';
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';

/* End of servers configuration */

$cfg['DefaultLang'] = 'zh_CN';
$cfg['ServerDefault'] = 1;
$cfg['blowfish_secret'] = '55adb965813297.35452261';
$cfg['UploadDir'] = '';
$cfg['SaveDir'] = '';

然后,phpmyadmin的登陆界面就多了一个选择服务器的选项了~~里面显示了你定义的服务器。